ŞÖBƏLƏR / Poliklinika diaqnostik şöbə / Patomorfoloji laboratoriya / Ümumi məlumat

PATOMOFROLOJİ LABORATORİYA - SİTOLOJİ DİAQNOSTİKA

- Punksion maye və ifrazat yaxmalarda patolji proseslərin təyini

- PAP smear (uşaqlıq boynu)
 

BİOPSİYALAR

- Burun – udlaqdan

- Tənəffüs sistemindən

- Mədə bağırsaq sistemindən

- Sidik kisəsindən

- TUR (trans uretral rezeksiya)

-Qadın cinsiyyət orqanlarından (küretaj)

- FROZEN SEKTİON – cərrahi əməliyyət zamanı təcili (10-15 dəqiqə ərzində) paparlın müayinə
 

CƏRRAHİ ƏMƏLİYYAT ZAMANI GÖTÜRÜLƏN ORQAN VƏ YA ORQAN FRAQMENTLƏRİNDƏ TƏYİN OLUNAN PATOLOJİ PROSESLƏR

-Dəridə

-Burun udlaqda

-Baş və boyunda

-Beyində və sinirlərdə

-Ağız boşluğu, tüpürcək vəzlərində

- Qalxanvar və qalxanavari ətraf vəzlərdə

- Tənəffüs sistemində (ağ ciyər və bronxlarda)

- Qida borusu, mədə və bağırsaq sistemində

- Qara ciyər, öd kisəsi və mədəaltı vəzdə

- Dayaq aparatında (sümük, oynaq və qığırdaqlarda)

-Böyrəklərdə

- Sidik kisəsində

-Sidik yollarında

-Prostat vəzi və toxumluqda

- Uşaqlıq, uşaqlıq boynu və uşaqlıq borularında

- Süd vəzidə

- Ciftdə (inkişafdan qalmış hamiləliyin etiopatogeneaik səbəbinin təyini)

- Limfa vəzlərində

- Damarlarda

- Yumşaq toxumalarda

- Görmə orqanında

 

HİSTOKİMYƏVİ METODLAR

- Mədə bağırsaq sistemində – Helicobakter pilori təyini

-Qara ciyərdə – fibroz və nekrozun dərəcələrinin və sirrozun təyini

-Böyrəklərdə – amiloid zülalın təyini

-Müxtəlif orqanlarda displaziyanın təyini

-Sümük toxumasınıda qələvi fosfatazanın təyini

-Prostat vəzdə turş fosfatazanın təyini

-PAS reaksiya

 

İCRASI PLANLAŞDIRILAN İMMUN HİSTOKİMYƏVİ REAKSİYALAR

-Bəd xassəllilik markeri - P-53

-Hüceyrələrin mitotik aktivliyinin təyini – Ki-67

- Anqioqenezin təyini – VEQF

- Süd vəzidə – Her 2 neu,esterogen , progesteron

- Melanoma – Tyrozinaze

- Melanoma, yastı epitel karsinoması, periferik sinir şişləri, xordoma – S-100

- Limfomalar (Hockin və qeyri Hockin) – CD-10, CD -20, CD -30, CD -45, CD -68, CD -56, CD -99

- Damar şitşlərində - CD-31, CD -34

- Sİdik kisəsi və mədə bağırsaq şişlərində – Keratin-7, Keratin-8, Keratin – 20, Cyclin D1/Bcl-1, EMA

- Yuinq sarkoması – CD-99

- Rabdomiosarkoma, leyomiosarkoma – Desmin

- Sümük neoplazmaları- osteonektik, osteokalsin

- Yumşaq toxuma şişləri – CD-68

- Metastatik şişlər – Pan Keratin, Keratin (7,8,18,20), CEA, EMA

-Fİbrosarkoma- Vimentin

-Neyroendokrin şişlər – Synaptofizin, xromaqranin

- Stromal törəmələrdə – CD-117, DOG-1

-Qara ciyər şişlərində - APF

- Yumurtalıqlar – CA-125

- Qlial törəmələr – GFAP


Müayinələr MOTİC (Almaniya) mikroskopunda, Mikron HM-430 mikrotomunda, Mikron CP-60 parafin dondurucusunda, LAB Incubator termostaında aparılır. Histoloji, histokimyəvi və immun histokimyəvi tədqiqatlarda ABŞ, İngiltərə, Fransa və Almaniya istehsallı reaktivlərdən istifadə edilir.